KLK „Selena Tiger” kasvanduse määrustik

1.Üldised määrused  1.1.Kasvandus – see on moodustis või organisatsioon (või kasvatajate ühing), mis tegeleb kasside tõuaretusega. Kasvanduseks nimetatakse samuti kassipoegade     ülalpidamise ja kasvatamise kohta. 1.2.Kasvataja – füüsiline isik vanuses alates 18 aastat, kes kuulub kassisõprade klubisse ja omab vähemalt ühte suguküpset kassining tegeleb ühe või enama tõu aretamisega. 1.3.Iga aktiivselt klubis töötav ja allpool märgitud nõuetele vastav kasvataja omab õigust kasvanduse registreerimiseks. 1.4.Kasvatajate ühendus võib registreerida ühinenud (või kollektiivset) kasvandust.  2.Kasvandus (WCF) 2.1.Kasvanduse registreerimiseks on vaja esitada klubile kindla vormiga avaldus. Klubi                    teostab iseseisvalt kasvanduste registreerimist WCF  peakontoris. Avaldus tuleb saata e-mailil : selenatiger@gmail.com 2.2.Kasvanduse registreerimiseks on vajalik: *kas või ühe alla 6 aastase emase tõulooma olemasolu *aretustöö oskused kasvatajal (klubi juhataja või klubi tõukomisjoni liikme soovitused , selektsionääride kursuste lõpetaminejne. *täidetud sooviavaldus kasvanduse registreerimiseks koos 3 nime variandiga *registreerimise tasu maksu maksmine (makse sisse kuulub kasvanduse registreerimine ja vormistamine WCF-s). *kasvataja peab kuuluma klubisse „Selena Tiger” 2.3Kasvanduse nimetus registreeritakse ühes kolmest rahvusvahelisest WFC keelest keelest (inglise-, prantsuse-, saksa keel). Kasvanduse nimi võib koosneda ühest või kahest sõnast ja ei tohi ületada 15 tähemärki, kaasaarvatud tühikud. Ei ole lubatud kasutada juba fikseeritud kasvanduste nimetusi. 2.4.Kasvanduse nimi fikseeritakse vastavas sertifikaadis. 2.5.Kasvanduse nimetus pannakse looma nime ette või taha vastavalt kasvataja soovile. 2.6.Kasvanduse kasutatud nimetused pesakondade jaoks, mis on saadud tootjatelt ja ei kuulu antud kasvandusele on kategooriliselt keelatud.  3.Kasvanduse omaniku õigused 3.1.Kasvanduse omanikul on õigus viia läbi iseseisvalt aretustööd. Breading-programm (või tulevane seotiste plaan) peab eelnevalt olema klubiga kooskõlastatud ja ei tohi olla vastuolus Klubi Tõuaretuse Määrustega ja WCF Reeglitega. 3.2.Pesakondade vormistamine ja tootjate seotiste load ühe kasvanduse siseselt vormistatakse üldises korras. 3.3.Kasvanduse omanikul on õigus sisse seada klubi näitustel eriauhindu ja autasusid. 3.4.Omada pitsatit ja faksimiilset pitsatit, samuti oma sümboolikat.  4.Kasvanduse omaniku kohustused 4.1.Pidada loomi kooskõlas ES ja ER sanitaarsete ja veterinaarsete normidega 4.2.Humaalselt suhtuda täiskasvanud isenditesse ja nende järglastesse. 4.3.Aretus peab olema suunatud sel viisil, et selle tulemusena ei halveneka ega kahjustuks ühegi isendi tervislik seisund 4.4.Kasutada humaanseis valutu uinutamise meetodeid kui see on veterinaarselt vältimatu 4.5.Teavitama klubi anomaaliatega ja defektidega sündinud loomadest (klubi säilitab informatsiooni konfidentsiaalsust). 4.6.Õigesti pidada kasvanduse dokumentatsiooni: seotiste plaan (või breading-programm), tõuaretustöö raamatut. Esimesel nõudmisel esitama need dokumendid klubile. 4.7.Panna välja WCF näitustele oma kasvandikke. 4.8.Kasvanduse tegevus ei tohi olla vastuolus Klubi Tõuaretuse Määrusega ja WCF reeglitega.  5.Kollektiivne kasvandus 5.1.Kollektiivsel kasvandusel on juhataja, kelle nimele registreeritakse kasvandus ja kelle käes on kasvanduse registreerimise tunnistused ja sertifikaadid. 5.2.Kollektiivse kasvanduse liikmete arv ei ole piiratud. 5.3.Vastutavaks kasvanduse eest on isik, kelle nimele on kasvandus registreeritud. 5.4.Uute liikmete vastuvõtt kollektiivsesse kasvandusse, liikmete omavaheliste suhete reguleerimine ja liikmete väljaastumine kollektiivsest kasvandusest määratakse kokkulepetega, mis on sõlmitud kasvanduse juhataja ja kaasvaldajate vahel. Kõiges ülejäänus allutakse täielikult käesolevale määrusele.  6.Kontroll kasvanduste tegevuse üle 6.1.Kontrolli kasvanduse tegevuse üle teostab klub ja vajadusel veterinaarteenistused ning veterinaartalitus. 6.2.Klubi Tõuaretuse Määruste rikkumise ilmnemisel, antud määruse jt. dokumentide rikkumisel kasvanduse omaniku poolt võidakse kasvandus sulgeda, trahvida või sulgeda jäädavalt koos kandmisega „musta nimekirja” ja sellest teatamisega klubidele ja assotsiatsioonidele (kollektiivse kasvanduse puhul puudutab see üksnes liiget, kes rikkumise sooritas).  7.Juriidiline vastutus 7.1.Kasvanduse omanik vastutab personaalselt aretatavate ja tõuloomade ning informatsiooni tõesuse ja dokumentatsiooni eest, mis väljastatakse klubile kasvanduse poolt. Siin te võite tutvuda reeglite ja dokumentidega.

 

Selena Tiger veebilehtede elemendid on kaitstud autoriõigusega ja muude seadustega ning neid ei ole lubatud kopeerida ega imiteerida ei täies mahus ega osaliselt. Ühtegi logo, graafikat, heli ega pilti Selena Tiger veebilehelt ei ole lubatud kopeerida ega uuesti edastada kui selleks ei ole Selena Tiger poolt selgelt luba antud. ©